Cầu thang kính và cầu thang gỗ khác nhau như thế nào?