Sàn gỗ công nghiệp có phát tán hóa chất độc hại hay không?